Прием

Приемът на документи /заявление по образец и други задължителни допълнителни документи/ се извършва в детската градина в периода от 01.03. до 30.04.

Списъкът на приетите деца и протоколът от извършеното класиране се публикува в сайта на ДГ и се поставят на информационно табло в ДГ до 10 юни.

До 20 юни родителите/настойниците/ записват децата си в избрана от тях детска градина чрез декларация по образец.

Задължителни документи:

-Заявление по утвърден образец;

-Заверено копие от удостоверението за раждане на детето;

-Медицински документи /при постъпване на детето/;

-Лична карта /за справка/ на родителя /настойника/;

-Удостоверение за настоящ адрес се предоставя в случай, че той е различен от постоянния;

 

Допълнителни документи, удостоверяващи предимство при класирането:

-Документ за месторабота на родителите /от работодателя/ или документ удостоверяващ, че родителят /настойникът/ е безработен;

- Дете с увреждания, хронични и други заболявания, дете със специални образователни потребности – копие от телково решение, копие от Решение на ЛКК, Становище на експертна комисия към РУО Кърджали;

- Дете, на което поне един от родителите /настойниците/ е с трайно намалена работоспособност над 71% - Копие от Решение на Телк;

- Дете от семейство с три или повече деца – заверени копия  на удостоверенията за раждане на децата;

- Деца – близнаци – Копие от заверени удостоверения за раждане на децата;

- Дете, настанено за отглеждане по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето при близки и роднини или приемни семейства – Копие от съдебно решение или Заповед за настаняване на Директора на Дирекция Социално подпомагане – Кърджали;

- Дете – сирак – заверено копие от Акт за смърт на родител /настойник/;

- Дете в риск, съгласно определението по параграф 1, т. 11, букви „б“ и„в“ от Закона за закрила на детето – Писмо от отдел за закрила на детето към Дирекция Социално подпомагане – Кърджали.

 Класиране


Наименование
Изтегли/ Виж
2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign