Документи

Закони и Наредби


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали

Правилници и кодекси


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
2.
Правилник за устройството и дейността на ДГ “Райна Княгиня” - гр. Кърджали
3.
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2017/2018 г.
4.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2017/2018 г.
5.
Програмна система на ДГ „Райна Княгиня“- Кърджали за учебната 2017/2018г.
6.
Дневен режим
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign