Документи

Закони и Наредби


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
5.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
6.
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО
7.
Инструктаж за тормоза върху децата
8.
Дневник за тормоза върху децата

Правилници и кодекси


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
2.
Правилник БУВОТ
3.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
4.
Стратегия за развитието на ДГ "Райна Княгиня" 2020-2024
5.
Програмна система
6.
ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020г.
7.
Дневен режим
8.
ПДДГ
9.
План за дейностите по БДП
10.
Седмична програма
11.
Годишен план
12.
Вътрешни правила лични данни
13.
Политика лични данни
14.
Правила COVID 19
15.
Информация за родители - Ковид 19

Стратегии, програми и планове


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Летописна книга
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign