Документи

Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
5.
Правилник БУВОТ
6.
Стратегия на ДГ
7.
Правилник за вътрешния трудов ред
8.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ
9.
Програмна система
10.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
11.
План за дейността на координационния съвет за справяне с насилието
12.
Инструктаж за тормоза върху децата
13.
Етичен кодекс на работещите с деца
14.
Правилник за пропускателен режим
15.
Организация на учебния ден
16.
Правилник за дейността на ДГ
17.
План за дейностите по БДП
18.
Седмична програма
19.
Годишен план
20.
Правила COVID 19
21.
Програма за ГЗЕИКО
2018-2023 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign