Документи

Закони и Наредби


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
5.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
6.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
7.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
8.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
9.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
10.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
11.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
12.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата

Правилници и кодекси


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
2.
Правилник за устройството и дейността на ДГ “Райна Княгиня” - гр. Кърджали
3.
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2017/2018 г.
4.
Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2017/2018 г.
5.
Програмна система на ДГ „Райна Княгиня“- Кърджали за учебната 2017/2018г.
6.
Дневен режим
7.
Административни услуги
8.
Административни услуги
9.
Административни услуги
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign