Документи

Закони и Наредби


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Наредба № 5 от 03.06.2016 т. за Предучилищното образование
2.
Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език
3.
Закон за предучилищното и училищно образование
4.
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на община Кърджали
5.
Механизъм за противодействие за тормоза върху децата
6.
План за дейността на координационния съвет за справяне с насилието
7.
Инструктаж за тормоза върху децата

Правилници и кодекси


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Правилник БУВОТ
2.
Праяилник за вътрешния трудов ред
3.
План за защита при бедствия на пребиваващите в ДГ
4.
Стратегия за развитието на ДГ "Райна Княгиня" 2020-2024
5.
Програмна система
6.
Етичен кодекс на работещите с деца
7.
Правилник за пропускателен режим
8.
Организация на учебния ден
9.
Правилник за дейността на ДГ
10.
План за дейностите по БДП
11.
Седмична програма
12.
Годишен план
13.
Правила COVID 19
14.
Програма за ГЗЕИКО

Стратегии, програми и планове


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Летописна книга
2018 © ДГ "Райна Княгиня" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign